Rozehnal Miroslav

email: batelov@royalcrystal.cz

tel: +420 606 677 524